PANDANUS Project 
 •  Pandanus Homepage  •  Database of Plants  •  Publications  •  Sanskrit E-texts  •  Seminar of Indian Studies  •
 
 Results:  10 occurences of  'śyāmalā' found in 10 lines, displaying lines 1 to 10new search 
 
kad pb1.105vaiśampāyanastu svayamupajātakutūhalena sabahumānamavanipatinā pṛṣṭo muhūrttamiva dhyātvā sādaramabravīt ?? 'deva! mahatīyaṃ kathā, yadi kautukamākarṇyatām ?? asti pūrvāparajalanidhivelāvanalagnā madhyadeśālaṅkārabhūtā mekhaleva bhuvaḥ, vanakarikulamadajalasekasaṃvarddhitairativikacadhavalakusumanikaramatyuccatayā tārāgaṇamiva śikharadeśalagnamudvahadbhiḥ pādapairupaśobhitā, madakalakurarakuladaśyamānamaricapallavā, karikalabhakaramṛditatamālakisalayāmodinī, madhumadoparaktakeralīkopalakomalacchavinā sañcaradvanadevatācaraṇālaktakarasarañjiteneva pallavacayena saṃcchāditā, śukakuladalitadāḍimīphaladravārdrīkṛtatalairaticapalakapikulakampitakampillacyutapallavaphalaśakalaiḥ anavaratanipatitakusumareṇupāṃśulaiḥ pathikajanaracitalavaṅgapallavasaṃstaraiḥ atikaṭhoranārikelaketakīkarīravakulaparigataprāntaiḥ tāmbūlīlatāvanaddhapūgaṣaṇḍamaṇḍitairvanalakṣmīvāsabhavanairiva virājitā latāmaṇḍapaiḥ, unmadamātaṅgakapolasthalagalitasalilasikteneva nirantaramekhalālatāvanena madagandhināndhakāritā, nakhamukhalagnebhakumbhamuktāphalalubdhaiḥ śabarasenāpatibhirabhihanyamānakeśariśatā pretādhipanagarīva sadāsannihitamṛtyubhīṣaṇā mahiṣādhiṣṭhitā ca, samarodyatapatākinīva bāṇāsanāropitaśilīmukhā vimuktasiṃhanādā ca, kātyāyanīva pracalitakhaḍgabhīṣaṇā raktacandanālaṅkṛtā ca, karṇīsutakatheva sannihitavipulācalā śaśopagatā ca, kalpāntapradoṣasandhyeva pranṛtyannīlakaṇṭhā pallavāruṇā ca, amṛtamathanaveleva śrīdrumopaśobhitā vāruṇīparigatā ca, prāvṛḍiva ghanaśyāmalā anekaśatahradālaṅkṛtā ca, candramūrttiriva satatamṛkṣasārthānugatā hariṇādhyāsitā ca, rājyasthitiriva camaramṛgabālavyajanopaśobhitā samadagajaghaṭāparipālitā ca, giritanayeva sthāṇusaṅgatā mṛgapatisevitā ca, jānakīva prasūtakuśalavā niśācarapari gṛhītā ca, kāminīva candanamṛgamadaparimalavāhinī rucirāgurutilakbhūṣitā ca, sotkaṇṭheva vividhapallavānilavījitā samadanā ca, bālagrīveva vyāghranakhapaṅktimaṇḍitā gaṇḍakābharaṇā ca, pānabhūmiriva prakaṭitamadhukośakaśatā prakīrṇavividhakusumā ca, kvacit pralayaveleva mahāvarāhadaṃṣṭrā samutkhātadharaṇimaṇḍalā, kvaciddaśamukhanagarīva caṭulavānaravṛndabhajyamānatuṅgaśālākulā, kvacidaciranirvṛttavivāhabhūmiriva haritakuśasamitkusumaśamīpalāśaśobhitā, kvacidunmattamṛgapatinādabhīteva kaṇṭakitā, kvacinmatteva kokilakulakalapralāpinī, kvacidunmatteva vāyuvegakṛtatālaśabdā, kvacidvidhaveva unmuktatālapatrā, kvacit samarabhūmiriva śaraśaranicitā, kvacidamarapatitanuriva netrasahasrasaṅkulā, kvacinnārāyaṇamūrttiriva tamālanīlā, kvacit pārtharathapatākeva vānarākrāntā, kvacidavanipatidvārabhūmiriva vetralatāśataduṣpraveśā, kvacidvirāṭanagarīva kīcakaśatāvṛtā, kvacidambaraśrīriva vyādhānugamyamānataralatārakamṛgā, kvacidagṛhītavrateva darbhacīrajaṭāvalkaladhāriṇī, aparimitabahalapatrasañcayā'pi saptaparṇabhūṣitā, krūrasattvā'pi munijanasevitā, puṣpavatyapi pavitrā vindhyāṭavī nāma /
kad pb1.132anantarañca 'sarabhasamito gajayūthapatilulitakamalinīparimalaḥ; itaḥ kroḍakuladaśyamānabhadramustārasāmodaḥ, itaḥ karikalabhabhajyamānaśallakīkaṣāyagandhaḥ; ito nipatitaśuṣkapatramarmmaradhvaniḥ, ito vanamahiṣaviṣāṇakoṭikuliśabhidyamānavalmīkadhūliḥ, ito mṛgakadambakam, ito vanagajakulam, ito vanavarāhayūtham, ito vanamahiṣavṛndam, itaḥ śikhaṇḍimaṇḍakavirutam, itaḥ kapiñjalakulakalakūjitam, itaḥ kurarakulakvaṇitam, ito mṛgapatinakhabhidyamānakumbhakuñjararasitam, iyamārdrapaṅkamalinā varāhapaddhatiḥ, iyamabhinavaśaṣpakavalarasaśyāmalā hariṇaromanthaphenasaṃhatiḥ, iyamunmadagandhagajagaṇḍakaṇḍūyanaparimalanilīnamukharamadhukaravirutiḥ, eṣā nipatitarudhirabindusiktaśuṣkapatrapāṭalā rurupadavī; etaddviradacaraṇamṛditaviṭapapallavapaṭalam, etat khaṅgikulakrīḍitam, eṣa nakhakoṭivilikhitavikaṭapatralekho rudhirapāṭalaḥ karimauktikadanturo mṛgapatimārgaḥ, eṣā pratyagraprasūtavanamṛgīgarbharudhiralohinībhūmiḥ, iyamaṭavī veṇikānusāriṇī pakṣacarasya yūthapatermadajalamalinā, sañcāravīthīcamarīpaṅktiriyamanugamyatām, ucchuṣkamṛgakarīṣapāṃsulā tvaritataramadhyāsyatāmiyaṃ vanasthalī, taruśikharamāruhyatām, ālokyatāṃ digiyam, ākarṇyatāmayaṃ śabdaḥ, gṛhyatāṃ dhanuḥ, avahitaiḥ sthīyatām, vimucyantāṃ śvānaḥ' ityanyonyamabhidadhato mṛgayāsaktasya mahato janasamūhasya tarugahanāntaritavigrahasya kṣobhitakānanaṃ kolāhalamaśṛṇavam /
kad pb1.892kuto'yamityupārūḍhakutūhalā cāhaṃ mukulitalocanā tena kusumagandhena madhukarīvākṛṣyamāṇā kautukataralābhyadhikataropajātanūpuramaṇijhaṅkārākṛṣṭasaraḥkalahaṃsāni katicit padāni gatvā, haranayanahutāśanendhanīkṛtamadanaśokavidhuraṃ vasantamiva tapasyantam, akhilamaṇḍalaprāptyarthamīśānaśiraḥśaśāṅkamiva dhṛtavratam, ayugmalocanaṃ vaśīkarttukāmaṃ kāmamiva saniyamaṃ atitejasvitayā pracalataḍillatāpañjaramadhyagatamiva grīṣmadivasadivasakaramaṇḍalodarapraviṣṭamiva jvalanajvālākalāpamadhyasthitamiva vibhāvyamānam, unmiṣantyā bahulabahulayā dīpikālokapiṅgalayā dehaprabhayā kapilīkṛtakānanaṃ kanakamayamiva taṃ pradeśaṃ kurvāṇam, rocanārasalulitapratisarasamānasukumārapiṅgalajaṭam, puṇyapatākāyamānayā sarasvatīsamāgamotkaṇṭhākṛtacandanarekhayeva bhasmalalāṭikayā bālapulinalekhayeva gaṅgāpravāhamudbhāsamānam, aneka śāpabhrūkuṭibhavanatoraṇena bhrūlatādvayena virājitam, atyāyatatayā locanamayīṃ mālāmiva grathitāmudvahantam, sarvahariṇairiva dattalocanaśobhāsaṃvibhāgam, āyatottuṅgaghrāṇavaṃśam, aprāptahṛdayapraveśena navayauvanarāgeṇeva sarvātmanā pāṭalīkṛtādhararucakam, anudbhinnaśmaśrutvāt anāsāditamadhukarāvalīvalayaparikṣepavilāsamiva bālakamalamānanaṃ dadhānam; anaṅgakārmmukaguṇeneva kuṇḍalīkṛtena tapastaḍāgakamalinīmṛṇāleneva yañjopavītenālaṅkṛtam ekena sanālabakulaphalākāraṃ kamaṇḍalum, apareṇa makaraketuvināśaśokaruditāyā rateriva bāṣpajalabindubhirāracitāṃ sphaṭikākṣamālikāṃ kareṇa kalayantam, anekavidyāpagāsaṅgamārttanibhayā nābhisamudrayopaśobhamānam, antarjñānanirākṛtasya mohāndhakārasyāpayānapadavīmivāñjanarajolekhāśyāmalāṃ romarājimudareṇa tanīyasīṃ vibhrāṇam, ātmatejasā vijitya savitāraṃ parigṛhītena pariveṣamaṇḍaleneva mauñjamekhalāguṇena parikṣiptajaghanabhāgam, abhragaṅgāsrotojalaprakṣālitena jaraccakoralocanapuṭapāṭalakāntinā mandāravalkalenopapāditāmbaraprayojanam, alaṅkāramiva brahmacaryyasya, yauvanamiva dharmmasya,
dkc 2.236athāsau nagaradevateva nagaramoṣaroṣitā līlākaṭākṣamālāśṛṅkhalābhirnīlotpalapalāśadāmaśyāmalābhirmāmabadhnāt /
nar 11.92.5-3sevante tantramārgairvilasadarigadaṃ dvāpare śyāmalāṅgaṃ
nar 12.97.7-4tvāmeva śyāmalāṅgaṃ vadanasarasijanyastapādāṅgulīkam //
mss 0046-2diśaḥ samavalokitāḥ sarasanirbharaprollasad- bhavatpṛthuvarūthinīrajanibhūrajaḥśyāmalāḥ //
mss 9852-1kālindīmanukūlakomalarayāmindīvaraśyāmalā
mlm 9.73jṛmbhājarjaraḍimbaḍambaraghanaśrīmatkadambadrumāḥ śailābhogabhuvo bhavanti kukubhaḥ kādambinīśyāmalāḥ /
har 8.21atha krameṇa gacchata eva tasya anavakeśinaḥ, kuṅmulitakarṇikārāḥ, pracuracampakāḥ, sphītaphalegrahayaḥ, phalabharabharitanameravaḥ, nīladalanaladanārikelanikarāḥ, harikesarasaralaparikarāḥ, korakanikurambaromāñcitakurabakarājayaḥ, raktāśokapallavalāvaṇyalipyamānadaśadiśaḥ, pravikasitakesararajovisarabadhyamānacārudhūsarimāṇaḥ, svarajaḥ sikatilatilakatalāḥ, pravicalitahiṅgavaḥ, pracurapūgaphalāḥ, prasavapūgapiṅgapriyaṅgavaḥ, parāgapiñjaritamañjarīpuñjyamānamadhupamañjuśiñjājanitajanamudaḥ, madamalamecakitamucukundaskandhakāṇḍakathyamānaniḥśaṅkakarikaraṭakaṇḍūtayaḥ, tamaḥkālatamatamālamālāmīlitātapāḥ, stabakadanturitadevadāravaḥ, taralatāmbūlīstambajālakitajambūjambīravīthayaḥ, kusumarajodhavaladhūlīkadambacakracumbitavyomānaḥ, bahalamadhumokṣokṣitakṣitayaḥ? parimalaghaṭitaghrāṇatṛptayaḥ, katipayadivasasūtakukkuṭīkuṭīkṛtakuṭajakoṭarāḥ, caṭakāsaṃcāryamāṇavācāṭacāṭakerakriyamāṇacāṭavaḥ, sahacarīcāraṇacañcuracakoracañcavaḥ, nirbhayabhūribhuruṇḍabhujyamānapākakapilapīlavaḥ, sadāphalakaṭphalaphalaviśasananiḥśūkaśukaśakuntaśātitaśalāṭavaḥ, śaileyasukumāraśilātalasukhaśayitaśaśaśiśavaḥ, śephālikāśiphāvivaravisrabdhavivartamānagodherarāśayaḥ, nirātaṅkaraṅkavaḥ, nirākulanakulakelayaḥ, kalakokilakulakavalitakalikodgamāḥ, sahakārārāmaromanthāyamānacamūruyūthāḥ, yathāsukhaniṣaṇṇanīlāṇḍajamaṇḍalāḥ, nirvikāravṛkavilokyamānapotapītagavayadhenavaḥ, śravaṇahārisanīḍagirinitambanirjharaninādanidrānandamandāyamānakarikulakarṇatāladundubhayḥ, samāsannakinnarīgītaravarasamānaruravaḥ, pramuditataratakṣavaḥ kṣataharitaharidrādravarajyamānanavavarāhapotapotravalayaḥ, guñjākuñjaguñjajjāhakāḥ, jātīphalakasuptaśālijātakavalayaḥ, daśanakupitakapipotapeṭakapāṭitapāṭalakīṭapuṭakāḥ, lakucalampaṭagolāṅgūlalaṅghyamānalavalayaḥ, baddhavālukālavālavalayāḥ, kuṭilakuṭāvalivalitavegagirinadikāsrotasaḥ, nibiḍaśākhākāṇḍalambamānakamaṇḍalavaḥ, sūtraśikyāsaktariktabhikṣākapālapallavitalatāmaṇḍapāḥ, nikaṭakuṭīkṛtapāṭalamudrācaityakamūrtayaḥ, cīvarāmbararāgakaṣāyodakadūṣitoddeśāḥ, meghamayā iva kṛtaśikhaṇḍikulakolāhalāḥ, vedamayā ivāparimitaśākhābhedagahanāḥ, māṇikyamayā iva mahānīlatanavaḥ, timiramayā iva sakalajananayanamuṣaḥ, yāmunā ivordhvīkṛtamahāhradāḥ, marakatamṇiśyāmalāḥ krīḍāparvatakā iva vasantasya, añjanācalā iva pallavitāḥ, tanayā ivāṭavījātā vindhyasya, pātālāndhakārarāśaya iva bhittvā bhuvamutthitāḥ prativeśikā iva varṣāvāsarāṇām, aṃśāratārā iva kṛṣṇarātrīṇām, indranīlamayāḥ prāsādā iva vanadevatānām, purastāddarśanapathamavaterustaravaḥ /

 
 Click on the line number left to the text to display the context for the respective line.  |  new search 
 
 
 
 (c) 1998 - 2005 Seminar of Indian Studies, Institute of South and Central Asia, Faculty of Arts, Charles University.