PANDANUS Project 
 •  Pandanus Homepage  •  Database of Plants  •  Publications  •  Sanskrit E-texts  •  Seminar of Indian Studies  •
 
 Results:  124 occurences of  'aguru' found in 124 lines, displaying lines 1 to 20new search 
 
abh 4.223abhijanavato bhartuḥ ślāghye sthitā gṛhiṇīpade vibhavagurubhiḥ kṛtyaistasya pratikṣaṇamākulā /
abh 6.225sānumatī - sarisaṃ edaṃ pacchādāvaguruṇo siṇehassa aṇavalevassa a /
abh 7.41surāsuraguruḥ so'tra sapatnīkastapasyati //9//
abh 7.135accharāsaṃbandheṇa imassa jaṇaṇī ettha devaguruṇo tavovaṇe pasūdā /
urc 1.63devi, kulagururbhagavānvasiṣṭhastvāmidamāha - viśvaṃbharā bhagavatī bhavatīmasūta rājā prajāpatisamo janakaḥ pitā te /
urc 1.209sītā - eso so ciraṇivvūḍhajīvaloapaccuddharaṇaguruovaārī mahānubhāvo mārudī /
urc 4.48tvaṃ vahnirmunayo vasiṣṭhagṛhiṇī gaṅgā ca yasyā vidurmāhātmyaṃ yadi vā raghoḥ kulagururdevaḥ svayaṃ bhāskaraḥ /
urc 4.122yadavocadṛṣyaśṛṅgāśrame yuṣmākaṃ kulaguruḥ bhavitavyaṃ tathetyupajātameva /
urc 6.19pravṛtta evāyamuccaṇḍavajrakhaṇḍāvasphoṭapaṭuraṭatsphuliṅgagururuttālatumulalelihānojjvalajjvālāsaṃbhārabhairavaḥ bhagavānuṣarbudhaḥ /
rsh 5.12.1agurusurabhidhūpāśobhitaṃ keśapāśaṃ
kad pb1.48yaśca manasi dharmmaṇa, kope yamena, prasāde dhanadena, pratāpe vahninā, bhuje bhuvā, dṛśi śriyā, vāci sarasvatyā, mukhe śaśinā, bale marutā, prajñāyāṃ suraguruṇā, rūpe manasijena, tejasi savitrā ca vasatā sarvadevamayasya prakaṭitaviśvarūpākṛteranukaroti bhagavato nārāyaṇasya /
kad pb1.54sa tasyāśca vijitāśeṣabhuvanamaṇḍalatayā vigatarājyacintābhāranirvṛtaḥ, dvīpāntarāgatānekabhūmipālamaulimālālālitacaraṇayugalaḥ, valayamiva līlayā bhujena bhuvanabhāramudvahan, amaragurumapi prajñayopahasadbhiranekakulakramāgatairasakṛdālocitanītiśāstranirmmalamanobhiralubdhaiḥ snigdhaiḥ prabuddhaiścāmātyaiḥ parivṛtaḥ, samānavayovidyālaṅkārairanekamūrddhābhiṣiktapārthivakulodgatairakhilakalākalāpālocanakaṭhoramatibhiratipragalbhaiḥ kālavidbhiḥ premānuraktahṛdayairagrāmyaparihāsakuśalairiṅgitākāravedibhiḥ kāvyanāṭakākhyānakākhyāyikālekhyavyākhyānādikriyānipuṇairatikaṭhinapīvaraskandhorubāhubhirasakṛdavadalitasamadaripugajaghaṭāpīṭhabandhaiḥ keśarikiśorakairiva, vikramaikarasairapi vinayavyavahāribhirātmanaḥ prativimbairiva rājaputraiḥ saha ramamāṇaḥ prathame vayasi sukhamaticiramuvāsa /
kad pb1.77rājā tu tāṃ śrutvā sañjātavismayaḥ saharṣamāsannavarttinam atimahārghahemāsanopaviṣṭam amaragurumivāśeṣanītiśāstrapāragam ativayasamagrajanmānamakhilamantrimaṇḍalapradhānamamātthaṃ kumārapālitanāmānamaravīt ?? 'śrutā bhavadbhirasya vihaṅgamasya spaṣṭatā varṇoccāraṇe, svare ca madhuratā! prathamaṃ tāvadidameva mahadāścaryyam, yadayamasaṅkīrṇavarṇapravibhāgāmabhivyaktamātrānusvārasvarasaṃskārayogāṃ viśeṣayuktām atiparisphuṭākṣarāṃ giramudīrayati /
kad pb1.192 tatkṣaṇakṛtakusumopahāraramaṇīyasya nātimahataḥ parimaṇḍalatayā vistīrṇāvakāśasya raktāśokataroradhaśchāyāyāmupaviṣṭam, atyugratapobhirbhuvanamiva sāgaraiḥ kanakagirimiva kulācalaiḥ kratumiva vaitānavahnibhiḥ kalpāntadivasamiva ravibhiḥ, kālamiva kalpaiḥ, samantānmaharṣibhiḥ parivṛtam, ugraśāpabhītayeva kampitadehayā, praṇayinyeva vihitakeśagrahayā, kraddhayeva kṛtabhrūbhaṅgayā, mattayevākulitagamanayā, prasādhitayeva prakaṭitatilakayā jarayā, gṛhītavratayeva bhasmadhavalayā dhavalīkṛtavigraham, āyāminībhiḥ palitapāṇḍurābhiḥ tapasā vijitya munijanamakhilaṃ dharmmapatākābhirivocchritābhiḥ amaralokamāroḍhuṃ puṇyarajjubhirivopasaṃgṛhītābhiḥ atidūrapravṛddhasya tapastaroḥ kusumamañjarībhirivodgatābhirjaṭābhirupaśobhamānam, uparacitabhasmatripuṇḍrakeṇa tiryyakpravṛttatripathagāsrotastrayeṇa himagiriśilātaleneva lalāṭaphalakenopetam, adhomukhacandrakalākārābhyāmavalambitabaliśithilābhyāṃ bhrūlatābhyāmavaṣṭabhyamānadṛṣṭim, anavaratamantrābhyāsavivṛtādharapuṭayā niṣpatadbhiratiśucibhiḥ satyaprarohairiva svacchendriyavṛttibhiriva vidyāguṇairiva karuṇārasapravāhairiva daśanamayūkhairdhavalitapurobhāgam, udvamadamalagaṅgāpravāhamiva jahnum, anavaratasomodgārasugandhiniśvāsāvakṛṣṭairmūrttimadbhiriva śāpākṣaraiḥ sadā mukhabhāgasannihitaiḥ parisphuradbhiralibhiravirahitam, atikṛśatayā nimnataragaṇḍagarttam unnatatarahanughoṇam ākarālatārakam avaśīryyamāṇaviralanayanapakṣmamālam udgatadīrgharomaruddhaśravaṇavivaram ānābhilambitakūrccakalāpamānanamādadhānam, aticapalānāmindriyāśvānām antaḥsaṃyamanarajjubhirivātatābhiḥ kaṇṭhanāḍībhirnirantarāvanaddhakandharam samunnataviralāsthipañjaram, aṃsālambitadhavalayajñopavītam, anilavaśajanitatanu taraṅgabhaṅgam utplavamānanavamṛṇālamiva mandākinīpravāham, akaluṣamaṅgamudvahantam, amalasphaṭikaśakalaghaṭitamakṣāvalayamatyujjvalasthūlamuktāphalaprathitaṃ sarasvatīhāramiva caladaṅgulivivaragatamāvarttayantam, anavaratabhramitatārakācakramaparamiva dhruvam, unnamatā śirājālakena jaratkalpatarumiva pariṇatalatāsañcayena nirantaranicitam, amalena candrāṃśubhirivāmṛtaphenairiva guṇasantānatantubhiriva nirmmitena mānasasarojalakṣālanaśucinā dukūlavalkalena dvitīyeneva jarājālakena saṃcchāditam, āsannavarttinā mandākinīsalilapūrṇena tridaṇḍopaviṣṭena sphāṭikakamaṇḍalunā vikacapuṇḍarīkarāśimiva rājahaṃsenopaśobhamānam, sthairyeṇācalānāṃ gāmbhīryyeṇa sāgarāṇāṃ tejasā savituḥ praśamena tuṣāraraśmeḥ nirmmalatayā'mbaratalasya saṃvibhāgamiva kurvvāṇam, vainateyamiva svaprabhāvopāttasakaladvijādhipatyam, kamalāsanamivāśramagurum, jaraccandanatarumiva bhujaṅganirmmokadhavalajaṭākulam, praśastavāraṇamiva pralambakarṇabālam, bṛhaspatimivājanmavarddhitakacam, divasamivodyadarkavimbabhāsvaramukham, śaratkālamiva kṣīṇavarṣam, śantanumiva priyasatyavratam, ambikākaratalamiva rudrākṣagrahaṇanipuṇam, śiśirasamayasūryyamiva kṛtottarāsaṅgam, baḍavānalamiva satatapayobhakṣyam, śūnyanagaramiva dīnānāthavipannaśaraṇam, paśupatimiva bhasmapāṇḍuromāśliṣṭaśarīram, bhagavantaṃ jābālimapaśyam /
kad pb1.272 śiśirasyāpi ripujanasantāpakāriṇaḥ sthirasyāpyavirataṃ bhramataḥ, nirmmalasyāpi malinīkṛtārātivanitāmukhakamaladyuteḥ, atidhavalasyāpi sarvajanarāgakāriṇaḥ, sudhāsūteriva jalanidhirudbhavo yaśasaḥ, pātālavadāśrito nijapakṣakṣatibhītaiḥ kṣitibhṛtāṃ kulaiḥ, grahagaṇa iva budhānugataḥ, makaradhvaja ivotsannavigrahaḥ, daśaratha iva sumitroṣetaḥ, paśupatiriva mahāsenānuyātaḥ, bhujagarāja iva kṣamābharaguruḥ, narmmadāpravāha iva mahāvaṃśaprabhavaḥ, avatāra iva dharmmasya, pratinidhiriva puruṣottamasya, parihṛtaprajāpīḍo rājā tārāpīḍo nāmābhūt /
kad pb1.318 svayañcopaviśya avijñātabāṣpakāraṇo bhītabhīta iva karatalena vigatabāṣpāmbhaḥkaṇo kurvan kapolau bhūpālastāmavādīt ?? 'devi! kimarthamantargataguruśokabhāramantharamaśabdaṃ rudyate, grathnanti hi muktāphalajālakamiva bāṣpabindunikarametāstava pakṣmapaṅktayaḥ /
kad pb1.1283tatra ca madhyabhāge paryyantaracitamaṇḍalenādha upaviṣṭena cānekasahasrasaṃkhyena parisphuradābharaṇasamūhena kalpalatānivaheneva kanyakājanena parivṛtām, nīlāṃśukapracchadapaṭaprāvṛtasya nātimahataḥ paryyaṅkasyopāśraye dhavalopadhānanyastadviguṇabhujalatāvaṣṭambhenāvasthitām, mahāvarāhadaṃṣṭrāvalambinīmiva mahīm, vistāriṇi dehaprabhājālajale bhujalatāvikṣepaparibhramaiḥ pratarantībhiriva cāmaragrāhiṇībhirupavījyamānām, nipatitaprativimbatayādhastānmaṇikuṭṭimeṣu nāgairivāpahniyamāṇām, upānte ca ratnabhittiṣu dikpālairiva pṛthaka pṛthaka nīyamānām upari maṇimaṇḍapeṣvamarairivotkṣipyamāṇām, hṛdayamiva praveśitāṃ mahāmaṇistambhaiḥ, āpītāmiva bhavanadarpaṇaiḥ, adhomukhena śrīmaṇḍapamadhyotkīrṇena vidyādharalokena gaganatalamivāropyamāṇām, citrakarmmacchalenāvalokanakutūhalasampuñjitena tribhuvaneneva parivṛtām, bhūṣaṇaravapranṛttaśikhiśatacitracandrakeṇa bhavanenāpi kautukotpāditalocanasahasreṇeva dṛśyamānām, ātmaparijanenāpi darśanalobhādupārjitadivyacakṣuṣevānimiṣanayanena nirvarṇyamānām, lakṣaṇairapi rāgāviṣṭairivādhiṣṭhitasarvāṅgīm, akṛtapuṇyamiva muñcantīṃ bālabhāvam, adattāmapi manmathāveśaparavaśeneva gṛhyamāṇāṃ yauvanena, avicalitacaraṇarāgadīdhitibhiriva nirgatābhiḥ alaktakarasapāṭalitalāvaṇyajalaveṇikābhiriva galitābhiḥ, nivasitaraktāṃśukadaśāśikhābhiriva avalambitābhiḥ, pādābharaṇaraktāṃśulekhāsandehadāyinībhiḥ, śratikomalatayā nakhavivareṇa vamantībhiriva rudhiradhārāvarṣamaṅgulībhirupetābhyāṃ kṣititalatārāgaṇamiva nakhamaṇimaṇḍalamudvahadbhyāṃ vidrumarasanadīmiva caraṇābhyāṃ pravarttayantīm, nūpuramaṇikiraṇacakravālena gurunitambabharakhinnoruyugalasahāyatāmiva karttumudgacchatā spṛśyamānajaghanabhāgām, prajāpatikaradṛḍhanipīḍitamadhyabhāgagalitaṃ jaghanaśilātalapratighātāllāvaṇyasrota iva dvidhāgatamūrudvayaṃ dadhānām, sarvataḥ prasāritadīrghamayūkhamaṇḍalenerṣyayā parapuruṣadarśanamiva nirundhatā kutūhalena vistāramiva tanvatā sparśasukhena romāñcamiva muñcatā kāñcīdāmnā nitambabimbasya viracitapariveṣām, nipatitasakalalokahṛdayabhareṇevātigurunitambām, unnatakucāntaritamukhadarśanaduḥkheneva kṣiyamāṇamadhyabhāgām, prajāpateḥ spṛśato'tisaukumāryyāt aṅgulīmudrāmiva nimagnāṃ nābhimaṇḍalīm āvarttinīmudvahantīm, tribhuvanavijayapraśastivarṇāvalīmiva likhitāṃ manmathena romarājimañjarīṃ bibhrāṇām, antaḥpraviṣṭakarṇapallavapratibimbenātibharakhidyamānahṛdayakaratalapreryyamāṇeneva niṣpatatā makaraketupādapīṭhena stanabhareṇa bhūṣitām, adhomukhakarṇābharaṇamayūkhābhyāmiva prasṛtābhyāmamalalāvaṇyajalamṛṇālakāṃḍābhyāṃ bāhubhyāṃ nakhakiraṇavisaravarṣiṇā ca māṇikyavalayagauravaśramavaśāt svedajaladhārājālakamiva muñcatā karayugalena samudbhāsitām, stanabhārāvanamyamānamānanamivonnamayatā hāreṇoccaiḥ karaigṛhītacibukadeśām, abhinavayauvanapavanakṣobhitasya rāgasāgarasya taraṅgābhyāmivodgatābhyāṃ vidrumalatālohitābhyāmadharābhyāṃ raktāvadātasvacchakāntinā ca madirārasapūrṇamāṇikyaśuktisampuṭacchavinā kapolayugalena ratiparivādinīratnakoṇacāruṇā nāsāvaṃśena ca virājamānām, gatiprasaranirodhiśravaṇakopādiva kiñcidāraktāpāṅgena nijamukhalakṣmīnivāsadugdhodadhinā locanayugalena locanamayamiva jīvalokaṃ karttumudyatām, unmadayauvanakuñjaramadarājibhyāṃ manaḥśilāpaṅkalikhitena ca rāgāviṣṭena manmathahṛdayeneva vadanalagnena tilakabindunā vidyotitalalāṭapaṭṭām, utkṛṣṭahematālīpaṭṭābharaṇamayamāmuktakarṇotpalacyutamadhudhārāsandehakāriṇaṃ karṇapāśaṃ dolāyamānapatramakaramāṇikyakuṇḍalaṃ dadhatīm, pāṭalīkṛtalalāṭena sīmantacumbinaścūḍāmaṇeḥ kṣaratāṃśujālena madirāraseneva prakṣālyamānadīrghakeśakalāpām, dehārddhapraviṣṭaharagarvitagaurīvijigīṣayeva sarvāṅgānupraviṣṭa manmathadarśitasaubhāgyaviśeṣām, uraḥsamāropitaikalakṣmīmuditanārāyaṇāvalepaharaṇāya pratibimbakairnijarūpato lakṣmīśatānīva sṛjantīm, uttamāṅganihitaikacandravismitaharābhimānanāśāya vilāsasmiteścandrasahasrāṇīva dikṣu vikṣipantīm, nirddayadagdhaikamanmathapramathanātharoṣeṇeva pratihṛdayaṃ manmathāyutānyutpādayantīm, rajanījāgarakhinnasya paricitacakravākamithunasya svaptuṃ krīḍānadikāsu kamaladhūlibālukābhirbālapulināni kārayantīm 'parijananupūraravaprasthitaṃ vallabhañja haṃsamithunaṃ mṛṇālanigaḍena baddhvānaya' iti haṃsapālīmādiśantīm, ābharaṇamarakatamayūkhān lihate bhavanahariṇaśāvakāya sakhīśravaṇādapanīya yavāṅkuraprasaraṃ prayacchantīm, ātmasaṃvarddhitalatāprathamakusumanirgamanivedanāgatāmudyānapālīmaśeṣābharaṇadānena sammānayatīm, upanītavividhavanakusumaphalapūrṇapatrapuṭāmavijñāyamānālāpatayā hāsahetuṃ punaḥ punaḥ krīḍāparvata pātṛśavarīmālāpayantīm, karatalavinihataiḥ muhurmuhurutpatadbhiśca mukhaparimalāndhairnīlakandukairiva madhukaraiḥ krīḍantīm, pañjarahārītakarutaśravaṇakṛtaduṣṭasmitāṃ cāmaragrāhiṇīṃ vihasya līlākamalena śirasi vighaṭṭayantīm, muktāphalakhacitacandralekhikāsaṃkrāntapratimāṃ svedajalabindujālacitanakhapadābhiprāyeṇa tāmbūlakaraṅkavāhinīṃ payodhare paṭavāsamuṣṭinā tāḍayantīm, ratnakuṇḍalapratibimbasāndradattanavanakhapadamaṇḍalāśaṅkayā cāmaragrāhiṇīṃ vihasya kapole prasādavyājena dattena ātmakarṇapūrapallavenācchādayantīm, pṛthivīmiva samutsāritamahākulabhūbhṛdvaravyatikaraśeṣabhoganiṣaṇṇām, madhumāsalakṣmīmiva ṣaṭpadapaṭalāpahniyamāṇakusumarajodhūsarapādaparāgām, śaradamivotpāditamānasajanmapakṣiravāpanītanīlakaṇṭhamadām, gaurīmiva śvetāṃśukaracitottamāṅgābharaṇām, udadhivelāvanalekhāmiva madhukarakulanīlatamālakānanām, indumūrttimivoddāmamanmathavilāsagṛhītagurukalatrām, vanarājimiva pāṃḍuśyāmalavalīlatālaṃkṛtamadhyāṃ, dinamukhalakṣmīmiva bhāsvanmuktāṃśubhinnapadmarāgaprasādhanām, ākāśakamalinīmiva svacchāmbaradṛśyamāna mṛṇālakomalorumūlām, mayūrāvalīmiva nimambacumbiśikhaṇḍabhāravisphuraccandrakāntām, kalpatarulatāmiva kāmaphalapradām, śayanasamīpe sammukhopaviṣṭam 'ko'sau, kasya vā'patyam, kimabhidhāno vā, kīdṛśamasya rūpam, kiyadvā vayaḥ, kimabhidhatte, bhavatā kimabhihitaḥ, kiyacciraṃ dṛṣṭastvayā, kathañcāsya mahāśvetayā saha paricaya upajātaḥ, kimayamatrāgamiṣyati' iti muhurmuhuścandrāpīḍasambaddhamevālāpa tadrūpavarṇanāmukharaṃ keyūrakaṃ pṛcchantīṃ kādambarīṃ dadarśa /
kad ub1.31sa eva cāyaṃ pāṇiryo'līkagurujanāpekṣī nātmānaṃ parigrāhitavān /
kad ub1.53surateṣu cākṛtastanavyavadhānaduḥkhānyāliṅganāni, ajanitavraṇadarśanavrīḍāni nakhadantakṣatasukhāni, anākulitakeśapāśāḥ kacagrahamahotsavāḥ, śabdavihīnāni nidhuvanāni, anutpāditagurujanavibhāvitakṣatavailakṣyāṇyadharakhaṇḍanavilasitāni /
kad ub1.509utthāya ca tameva vinayāvanamrapūrvakāyaṃ samavalambyāṃsadeśe sakalamedinībhārodbahanaguruṇā dārdaṇḍena śanaiḥ śanaiḥ saṃcarañśukanāsenānugamyamāno vilāsavatībhavanamagamat /

Display lines:
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-124 | next 
 
 Click on the line number left to the text to display the context for the respective line.  |  new search 
 
 
 
 (c) 1998 - 2005 Seminar of Indian Studies, Institute of South and Central Asia, Faculty of Arts, Charles University.